top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deckers wonen nv. 01.01.2020

1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van lonen en materialen.

Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij het recht voor de prijzen op een evenredige wijze toe te passen.

2. Ingeval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de waarde van de bestelling.

3. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

4. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken in de geleverde goederen, in de mate dat deze goederen door derden aan de verkoper werden geleverd.

5. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

6. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

7. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.

8. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding kan worden geëist.

9. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

10. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

11. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

12. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand na factuurdatum, tenzij anders werd bedongen.

13. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag.

Eveneens zal bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn, die gelijk is aan 15% van het bedrag van de factuur met een absoluut minimum van €62,50 en dit ten titel van de schadebeding.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden aan de koper afzonderlijk aangerekend.

14. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten, tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

15. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

16. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt en het kanton Neerpelt bevoegd.

Bezoek

ons

Maandag               Gesloten

Dinsdag                 9-12 en 13.30-18 uur

Woensdag             9-12 en 13.30-18 uur

Donderdag            9-12 en 13.30-18 uur

Vrijdag                   9-12 en 13.30-18 uur

Zaterdag               9-17 uur (doorlopend)

Zon- & Feestdagen Gesloten

 

Vraag

ons

Gelukt! Bericht ontvangen

bottom of page